Vluchtelingen

GroenLinks wil een realistisch, humaan en rechtvaardig asielbeleid. We hebben de verantwoordelijkheid bescherming te bieden aan mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. In plaats van praten over het sluiten van grenzen, moeten we samen tot een werkbare oplossing bieden. Dat betekent zorgvuldige toelatingsprocedures, een beslissing op een asielverzoek binnen een redelijke termijn en een fatsoenlijke, menswaardige behandeling voor asielzoekers. Ook willen we voor asielzoekers vanaf dag één onderwijs en de mogelijkheid om te werken.

Kinderen in de asielprocedure

Kinderen zijn extra kwetsbaar en verdienen daarom meer bescherming. GroenLinks wil dat bij de asielprocedure meer rekening wordt gehouden met het belang van kinderen. Dit moet in de Vreemdelingenwet worden vastgelegd.

Alle kinderen die in Nederland geworteld zijn en buiten hun schuld nog geen verblijfsstatus hebben, mogen wat GroenLinks betreft in Nederland blijven en hun toekomst opbouwen.. Om dit te regelen willen we de regels van het Kinderpardon eerlijker maken.

 

Vluchtelingen in Europa

GroenLinks wil het Europees vluchtelingenbeleid hervormen, zodat vluchtelingen eerlijker worden verdeeld over de EU-landen en dezelfde bescherming krijgen, ongeacht het land waar ze terecht komen. Daarbij houden we families en vrienden zoveel als mogelijk bij elkaar. De verantwoordelijkheid voor vluchtelingen is goed te dragen, als alle EU-landen een gelijke inspanning leveren en we de aankomst van migranten beter organiseren via legale migratie. Zo wil GroenLinks dat de EU aan grootschalige hervestiging gaat doen. Vluchtelingen in kampen in de regio worden op kwetsbaarheid geselecteerd en overgebracht naar landen binnen de EU. Ook wil GroenLinks de mogelijkheden onderzoeken voor het verstrekken van humanitaire visa bij diplomatieke posten, waar vluchtelingen aanspraak op kunnen maken die kunnen aantonen dat zij geen bescherming kunnen vinden in de regio. Zo weten we beter wie de EU binnenkomt, en ontmoedigen we tegelijkertijd het veel gevaarlijkere irregulier migreren.

Opvang in de regio

GroenLinks wil dat er meer geld komt voor opvang van vluchtelingen in de regio. Dit zodat mensen die lang in opvangkampen verblijven duurzame bescherming, veiligheid, onderwijs en zorg krijgen. Nederland moet, samen met het bedrijfsleven, investeren in de economie van de opvanglanden en het scheppen van banen voor vluchtelingen én burgers aldaar. Nederland moet zich ruimhartig inzetten voor veilige routes en hervestiging van kwetsbare vluchtelingen in Europa via de UNHCR. Nederland verhoogt daarom zijn aanbod voor de hervestiging van vluchtelingen substantieel.

We moeten de oorzaken van oorlog, onderdrukking, vervolging en honger bestrijden. Zo moeten internationale troepenmachten sneller worden ingezet om vrede te brengen en te bewaren, en moeten schendingen van mensenrechten hard worden aangepakt. Meer ontwikkelingshulp kan bijdragen aan minder armoede, meer werkgelegenheid en beter onderwijs. Zolang we de redenen om te vluchten niet wegnemen, hebben we de morele verplichting om asiel te verlenen. Die verplichting is ook vastgelegd in internationale verdragen.

Zowel het verbeteren van de opvangkampen in de regio als het aanpakken van oorzaken van migratie via ontwikkelingssamenwerking is groot belang. Daarom is GroenLinks er op tegen dat het een ten koste gaat van het ander. Het verbeteren van de opvangkampen moet niet worden betaald met geld voor ontwikkelingssamenwerking.

Bed, bad, brood

In Nederland laten we niemand op straat slapen. GroenLinks wil daarom dat asielzoekers zonder verblijfsstatus onderdak en voedsel krijgen tot voor hen een oplossing is gevonden. Veel asielzoekers belanden op straat omdat ze volgens het COA uitgeprocedeerd zijn, maar ze niet gedwongen kunnen worden uitgezet naar hun land van herkomst. GroenLinks wil dat de overheid door het hele land vrij toegankelijke opvang organiseert, waar elke asielzoeker een vertrouwenspersoon krijgt toegewezen die hem of haar helpt bij het werken aan een toekomstperspectief, in Nederland of het land van herkomst.

1F-vluchtelingen

Met een zogenaamde 1F-verdenking worden mensen die worden verdacht van oorlogsmisdaden uit de asielprocedure geweerd. GroenLinks wil dat een 1F-verdenking altijd leidt tot een vervolging door het OM. Het is wat GroenLinks betreft in strijd met de internationale rechtsorde om asielzoekers die mogelijk oorlogsmisdaden hebben gepleegd, niet te vervolgen maar uit te zetten.

GroenLinks pleit er niet voor dat oorlogsmisdadigers een asielvergunning moeten krijgen. Maar in sommige gevallen wordt een 1F-verdenking opgelegd zonder een individueel en geconcretiseerd vermoeden van oorlogsmisdaden. Denk aan alle mannen die in een bepaalde tijd actief waren voor de Afghaanse politie en categorisch verdacht worden van oorlogsmisdaden. Zij krijgen nu niet de mogelijkheid om zich tegen deze verdenking te verweren voor de rechter.